หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้สนับสนุนการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ของบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ รวมทั้งการสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการ ตลอดจนการเผยแพร่การพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม มาอย่างต่อเนื่อง การจัดเวทีเพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้มีโอกาสนำเสนอผลงานที่เป็นขั้นตอนสำหรับการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ให้การสนับสนุน ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานที่หลากหลาย ซึ่งนับว่าเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการ และเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมมากยิ่งขึ้น

การดำเนินโครงการดังกล่าว นอกจากจะเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการให้กับสาธารณชนแล้ว ยังช่วยในการสร้างความร่วมมือในการทำวิจัยและสร้างสรรค์ทั้งระหว่างบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ตลอดไปจนถึงการร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อกระตุ้นและสร้างบรรยากาศการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา

2. เพื่อเผยแพร่ผลงานการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา

3. เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ได้มีเวทีในการนำเสนอผลงานการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ของตนเองสู่สาธารณชน

4. เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ระหว่างบุคลากรสายสนับสนุนจากหน่วยงาน/สถาบันต่าง ๆ

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 300 คน ประกอบด้วย บุคลากรสายสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

1. บุคลากรสายสนับสนุนจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา

2. ผู้สนใจทั่วไป

3. เครือข่ายวิจัยบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา

4. ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

5. คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้เข้าร่วมประชุม มีแรงจูงใจในการผลิตผลการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมมากขึ้น

2. บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา มีเวทีในการนำเสนอผลการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เพื่อเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชนกว้างขวางยิ่งขึ้น

3. บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา จากหน่วยงาน/สถาบันต่างๆ มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางการวิจัยผลการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม และสามารถนำไปพัฒนางานในอนาคตได้