ผ.ศ.เกียรติศักดิ์ รักษาสัตย์

อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

บรรยายเรื่อง "การสร้างแรงจูงใจเพื่อพัฒนางานประจำ งานวิจัย และนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพ"

อาจารย์อภิรดี เจริญนุกูล

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

TED talk "แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคเนิคการพัฒนาผลงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ"

ดร.จรงศักดิ์ พุมนวน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

บรรยายเรื่อง "เส้นทางสู่การเป็นชำนาญการ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ"