การแบ่งกลุ่มการนำเสนอผลงาน
แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ

1. กลุ่มนวัตกรรม

2. กลุ่มสิ่งประดิษฐ์

3. กลุ่มงานวิจัย

4. กลุ่มพัฒนางานประจำ

การนำเสนอผลงาน
แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ

1. การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)

2. การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

การให้รางวัลการนำเสนอผลงาน

1. การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)

     1.1 ด้านนวัตกรรม รางวัลประกอบด้วย
          (1) รางวัลชนะเลิศ
          (2) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
          (3) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

     1.2 ด้านสิ่งประดิษฐ์ รางวัลประกอบด้วย
          (1) รางวัลชนะเลิศ
          (2) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
          (3) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

     1.3 ด้านการวิจัย รางวัลประกอบด้วย
          (1) รางวัลชนะเลิศ
          (2) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
          (3) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

     1.4 ด้านการพัฒนางานประจำ รางวัลประกอบด้วย
          (1) รางวัลชนะเลิศ
          (2) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
          (3) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

2. การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

     2.1 ด้านนวัตกรรม รางวัลประกอบด้วย
          (1) รางวัลชนะเลิศ
          (2) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
          (3) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

     2.2 ด้านสิ่งประดิษฐ์ รางวัลประกอบด้วย
          (1) รางวัลชนะเลิศ
          (2) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
          (3) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

     2.3 ด้านการวิจัย รางวัลประกอบด้วย
          (1) รางวัลชนะเลิศ
          (2) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
          (3) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

     2.4 ด้านการพัฒนางานประจำ รางวัลประกอบด้วย
          (1) รางวัลชนะเลิศ
          (2) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
          (3) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2